تسلیت به همکار

درگذشت پدر همکار گرامی را تسلیت عرض می نماییم