ارتقاء گریدازB بهB+ شرکت سایپا آذین در زنجیره تامین

ارتقاء گریداز B به B+ شرکت سایپاآذین در زنجیره تامین در راستای افزایش سطح کیفی و پیرو برگزاری ممیزی امور محترم ارزیابی تامین کنندگان شرکت سازه گستر سایپا، شرکت سایپاآذین بعد از گذشت یک دهه موفق به ارتقاء گرید سازمانی B+ در زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا گردید. شهاب الدین شاهوردی(مدیر کیفیت شرکت سایپا آذین) ارتقاء مذکور نظر به بهبود مستمر پارامترهای موثر در مولفه کیفیت همانند استانداردسازی، آدیت محصول، آدیت فرآیند، برگشتی از سایت خودروساز و خدمات پس از فروش و .... طی یک سال گذشته و نتیجه ارزیابی نهایی شرکت سازه گستر سایپا صورت پذیرفته است. شاهوردی اعلام کرد پیرو تاکید مدیریت محترم عامل سایپاآذین، برنامه¬های حفظ و در ادامه ارتقاء مستمر گرید سازمان در راستای افزایش رضایت¬مندی مشتری نهائی در دستور کار مدیران عملیاتی قرار خواهد گرفت.