صندلی x131

صندلیهای جلو:

حرکت طولی صندلی - حرکت دورانی پشتی - حرکت بالا و پایین هدرست

صندلیهای عقب:

ثابت