ارزیابی تامین کنندگان
# عنوان خلاصه دانلود فایل
1 الزامات سیستم مدیریت کیفیت تامین کنندگان گروه سایپا (SSQR) دانلود فایل
2 الزامات تایید قطعات گروه سایپا (SPAS) دانلود فایل
3 الزامات بسته بندی - 1400/03/29 - الزامات بسته بندی مواد/قطعات خودرو درتامین کنندگان گروه سایپا (ضمیمه شماره 4 الزامات S-SQR) دانلود فایل
4 شرکت های مجاز صدور گواهینامه - 1398/06/20 - فهرست شرکت های خدمات صدور گواهینامه (CB) در سال 1398 دانلود فایل
5 اهداف شبکه تامین کنندگان - 1397/10/26 - بیانیه اهداف شبکه تامین کنندگان شرکت سایپا آذین دانلود فایل
6 دفترچه اطلاعات تامین کنندگان - 1397/08/02 - دفترچه اطلاعات خود اظهاری تامین کنندگان به شماره C21303015 دانلود فایل
7 چک لیست ارزیابی قطعات ایمنی - 1396/06/25 - چک لیست مورد استفاده در ممیزی فرایند قطعات ایمنی تامین کنندگان سایپا آذین دانلود فایل
8 نظامنامه آدیت فرایند سایپا S-PA - 1396/04/12 - نظامنامه آدیت فرایند گروه سایپا (ضمیمه شماره 3 الزامات SSQR) دانلود فایل
9 نظامنامه آدیت قطعات ایمنی - 1396/04/12 - نظامنامه آدیت فرایند قطعات ایمنی تامین کنندگان گروه سایپا (ضمیمه شماره 5 الزامات SSQR) دانلود فایل
10 نظامنامه آدیت محصول سایپا - 1396/04/12 - نظامنامه آدیت محصول به روش SQFE در تامین کنندگان گروه سایپا (ضمیمه شماره 6 الزامات SSQR) دانلود فایل
11 فونت های مورد نیاز - 1395/11/17 - فونت های مورد نیاز دانلود فایل
12 چک لیست ارزیابی تامین کنندگان - 1395/02/25 - چک لیست ارزیابی تامین کنندگان به شماره C21303003 دانلود فایل