اطلاعات منتشر شده سایت کدال
عنوان توضیحات تاریخ تصویر
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 1403/03/20
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) 1403/02/29
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل 1402/12/24
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) 1402/10/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) 1402/07/30
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 1402/06/12
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 1402/06/07
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) 1402/04/29
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 1402/04/24
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 1402/04/24
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) 1402/04/19
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 1402/04/19
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 1402/04/07
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 1402/04/07
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) 1402/04/07
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده) 1402/03/20
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 1402/03/08
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 1402/03/07
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده) اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده) 1402/02/27
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده) 1401/09/07
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده) 1401/07/28
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 1401/05/29
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 1401/05/25
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده 1401/05/10
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ 1401/04/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه) 1401/04/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) 1401/04/29
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1401/04/28
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه) 1401/04/26
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 1401/04/16
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 1401/04/16
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1401/04/16
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 1401/04/14
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 1401/04/14
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه) 1401/04/05
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) 1401/04/05
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 1401/04/05
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) 1401/04/05
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه) 1401/04/05
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 1401/04/04
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 1401/04/04
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) 1401/04/04
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 1401/04/02
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 1401/04/02
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 1401/03/04
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 1401/03/03
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) 1401/02/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) 1401/02/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه) 1401/02/06
آگهی ثبت افزایش سرمایه آگهی ثبت افزایش سرمایه 1401/02/06
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ 1401/02/05
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 1400/12/28
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 1400/12/25
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 1400/12/23
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی 1400/12/22
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده بازگشت به نامه شماره 845439 مورخ 1400/11/02 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییرات در سود خالص محقق شده به استحضار می رساند به شرح نامه پیوست تقدیم می گردد. 1400/12/16
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-00A-257 مورخ 1400/12/09 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/12/23 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات سردار شهید قاسم سلیمانی شرکت پارس خودرو واقع در کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج برگزار میگردد حضور بهم رسانند. ب- دستور جلسه : تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه سایر موارد توضیحات: سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : لازم به ذکر است (در اجرای ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت) سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان در ساعات اداری روزهای یک شنبه و سه شنبه مورخ 15 و 17 اسفندماه 1400 جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن کارت واکسن معتبر و اصل کارت ملی به همراه اوراق نمایندگی و یا وکالت به اداره سهام شرکت واقع در میدان ونک - بزرگراه حقانی- بعد از چهارراه جهان کودک- پلاک 6 مراجعه نمایند. دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین ( سهامی عام) 1400/12/12
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 (اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 (اصلاحیه) 1400/12/09
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه 1400/12/09
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 1400/12/04
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/10/30 (اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/10/30 (اصلاحیه) 1400/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 (اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 (اصلاحیه) 1400/11/18
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 ( اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 ( اصلاحیه) 1400/11/18
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 ( اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 ( اصلاحیه) 1400/11/18
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 ( اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 ( اصلاحیه) 1400/11/18
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 ( اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 ( اصلاحیه) 1400/11/17
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 ( اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 ( اصلاحیه) 1400/11/12
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/10/30 ( اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/10/30 ( اصلاحیه) 1400/11/06
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 ( اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 ( اصلاحیه) 1400/11/06
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 (اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 (اصلاحیه) 1400/11/05
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/07/31 (اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 (اصلاحیه) 1400/11/05
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 (اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 (اصلاحیه) 1400/11/05
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1399 صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1399 1399/08/18
گزارش تفسیری دوره شش ماهه منتهی به 1399/06/31 گزارش تفسیری دوره شش ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/08/18
نشانی جدید اداره سهام نشانی جدید اداره سهام 1399/02/15
اعلامیه پذیره نویسی اعلامیه پذیره نویسی 1398/09/25
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1398 صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1398 1398/09/23
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه 1398/04/30
صورتجلسه هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه 1398/04/25
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 1398/04/16
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 98/04/04 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 98/04/04 1398/04/10
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده سالیانه مورخ 98/04/04 در خصوص افزایش سرمایه 1398/04/10
گزارش توجیهی افزایش سرمایه گزارش بازرس قانونی در باره گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه 1398/04/10
آگهی دعوت مجمع آگهی دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده 1398/03/08